بستن
FA EN AR RU FR CHI

امور پژوهشی

انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(Sport Injuries And Corrective Exercise Association) که به اختصار به عنوان SICEA در کشور شناخته می شود، از جمله انجمن های علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری است. انجمن مذکور از سال گذشته رسما فعالیت خود را آغاز کرده و منطبق بر اهداف و آیین نامه ها به پیگیری خط مشی خود ادامه می دهد.در حال حاضر دکتر حسن دانشمندی عضو هیات علمی این دانشکده به عنوان نخستین رئیس انجمن مسئولیت آن را بر عهده دارند. برای کسب اطلاهعات بیشتر به سایت انجمن به نشانی WWW.SICEA.IR  مراجعه فرمایید.

اعضای انجمن

دکتر حسن دانشمندی

عضو موسسین و هیأت مدیره (رئیس)

 

دکتر محمد حسین علیزاده

عضو موسسین و هیأت مدیره (نا‌یب رئیس)

 

دکترمنصور صاحب زمانی

عضو موسسین و هیأت مدیره (خزانه دار)

 

دکتر رضا رجبی

عضو موسسین و هیأت مدیره

 

دکتر امیرحسین براتی

عضو موسسین و هیأت مدیره

 

دکتر شهرام آهنجان

عضو موسسین انجمن

 
 
 

دکتر صدرالدین شجاع الدین

عضو موسسین انجمن

 

دکتر نادر رهنما

عضو موسسین انجمن