بستن
FA EN

مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دکتر مریم ابراهیمی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی

ایمیل: maryam.ebrahimi@guilan.ac.ir