بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دکتر مریم ابراهیمی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی

ایمیل: maryam.ebrahimi@guilan.ac.ir