پوستر بیستمین همای دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه گیلان آذرماه 1399