امور پژوهشی

نقشه سایت

کارگاه ها

 

حدنصاب تشکیل کارگاه ۱۵ نفر و حداکثر ۳۰ نفر می باشد.

* هزینه شرکت در کارگاه دکتر شفیعی (Endnote) به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به ازای ۶ ساعت

* هزینه شرکت در کارگاه دکتر نقوی:

۱- ابزارهای نوین به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به ازای ۸ ساعت

۲-Emos به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال به ازای ۱۶ ساعت

-دستورالعمل و فرم برگزاری کارگاه مصوب دانشگاه گیلان

-برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده ۳۰و۹۵/۱/۳۱

-برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده ۹۵/۲/۱۴

-برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده  ۹۵/۸/۹

-برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده  ۹۶/۱/۲۹

-برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده ۹۶/۱۱/۲۹

تستی