بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه فعالیت های فوق برنامه

اطلاعیه فعالیت های فوق برنامه


اطلاعیه فعالیت های فوق برنامه

به نام خدا قابل توجه به اطلاع دانشجویان (پسر و دختر) می رساند که فعالیت های فوق برنامه از تاریخ 12/10/94 لغایت 94/11/11 تعطیل می باشد.                                  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی                               اداره تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه