بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه فعالیت های فوق برنامه

اطلاعیه فعالیت های فوق برنامه


اطلاعیه فعالیت های فوق برنامه

به نام خدا قابل توجه به اطلاع دانشجویان (پسر و دختر) می رساند که فعالیت های فوق برنامه از تاریخ 12/10/94 لغایت 94/11/11 تعطیل می باشد.                                  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی                               اداره تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه