بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده برگزار گردید.

انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده برگزار گردید.


انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده برگزار گردید.

انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز یکشنبه 94/8/24 از ساعت 9 صبح تا 15 برگزار گردید. 1 2