بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله دانشجوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بعنوان پوستر برتر در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

انتخاب مقاله دانشجوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بعنوان پوستر برتر در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی


انتخاب مقاله دانشجوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بعنوان پوستر برتر در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

به نام خدا انتخاب مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان بعنوان پوستر برتر در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی مقاله حامد زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و همکاران با عنوان  بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان ناشنوا، پوستر برتر همایش شناخته شد. همکاران این مقاله نیز دکتر علی اصغر نورسته و الهام حاجی حسینی می باشد. دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی در 25 آذر سال 1395 به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد که در حدود 400 مقاله در 5 محور فیزیولوژی ورزشی محور آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، بیومکانیک و مهندسی ورزشی پذیرفته شد. شایان ذکر می باشد که تعداد 12 عدد از مقالات همایش مذکور اختصاص به اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه گیلان داشت. پوستر برتر