بستن
FA EN AR RU FR CHI

آیین نامه های کارشناسی ارشد

آیین نامه های کارشناسی ارشد


آیین نامه های کارشناسی ارشد

- آیین نامه کارشناسی ارشد Pdf word - آیین نامه تسهیلات آموزشی - پژوهشی برای دانشجویان ممتاز Pdf word -ضوابط تدوین پایا‌ن‌نامة کارشناسی ارشد/رسالة دکتری دانشگاه گیلان Pdf Word -صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد(جدید) Pdf Word -دستورالعمل تحویل پایان نامه Pdf Word آیین نامه کارشناسی ارشد 94 (جدید) Word