بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه فعالیت های ورزشی پسران

برنامه فعالیت های ورزشی پسران


برنامه فعالیت های ورزشی پسران

                                                                        برنامه فعالیتهای ورزشی دانشجویان پسر به اطلاع دانشجویان محترم  می رساند  فعالیت رشته های  ورزشـی ذیل در بخش پسران  از تاریخ  95/7/4 آغاز میگردد. از عموم دانشجویان علاقه مند به شرکت در تمرینات این رشته ها دعوت به عمل می آید در ساعات فوق برنامه به مربیان مربوطه مراجعه نمایند. برنامه فعالیت ورزشی پسران