بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سخنرانی در دانشکده

برگزاری سخنرانی در دانشکده


برگزاری سخنرانی در دانشکده

به نام خدا سخنران دکتر پریسا صداقتی عنوان سخنرانی "شاخص های آنتروپومتری موثر در کنترل پاسچر" 12:00 روز دوشنبه 97/10/3 مکان : تالار استاد معین دانشکده روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی