بستن
FA EN AR RU FR

تالیف کتاب علم تمرین در کشتی توسط دکتر بهمن میرزایی

تالیف کتاب علم تمرین در کشتی توسط دکتر بهمن میرزایی


تالیف کتاب علم تمرین در کشتی توسط دکتر بهمن میرزایی

کتاب (( علم تمرین در ورزش)) توسط دکتر بهمن میرزایی دانشیار دانشگاه گیلان تالیف و از سوی انتشارات آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شد. 01