بستن
FA EN AR RU FR

تغییر تاریخ سخنرانی دکتر همتی نژاد

تغییر تاریخ سخنرانی دکتر همتی نژاد


تغییر تاریخ سخنرانی دکتر همتی نژاد

اطلاعیه به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که برنامه سخنـرانی آقـای دکتـر همتی نژاد با عنـوان "تحلیل چالش های خصوصی شدن فوتبال درایران"  از تاریخ 30/11/96  به  14/12/96 تغییر یافت.   معاونت پژوهش و فناوری دانشکده