بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلد دوم و سوم کتاب کینزیولوژی اوتیز منتشر شد.

جلد دوم و سوم کتاب کینزیولوژی اوتیز منتشر شد.


جلد دوم و سوم کتاب کینزیولوژی اوتیز منتشر شد.

به نام خدا

جلد دوم و سوم کتاب کینزیولوژی اوتیز ترجمه جناب آقایان دکتر سید حسین حسینی، دکتر حسن دانشمندی و مرتضی تفاح از سوی انتشارات حتمی منتشر شد. کینزیولوژی اوتیز کتابی است که چندان نیازمند معرفی نیست؛ زیرا از غنی­ترین منابع موجود دنیا در زمینه کینزیولوژی و پاتومکانیک حرکت انسان است که در بسیاری از دانشگاه­های دنیا تدریس می­شود.

در جلد دوم کتاب («کینزیولوژی؛ جلد 2: مکانیک و پاتومکانیک سر و ستون فقرات»)، کینزیولوژی سر و ستون فقرات در قالب دو واحد مشتمل بر 18 فصل مجزا مورد بحث قرار گرفته است. در واحد مربوط به سر(فصول 20 تا 25)، خوانندگان ضمن آشنایی با مکانیک و پاتومکانیک عملکردهای گوناگون مجموعه سر، با ساختار و عملکرد مفصل فکی- گیجگاهی، مکانیک و پاتومکانیک عضلات این مفصل و نیز تجزیه و تحلیل نیروهای وارده به این مفصل طی فعالیت، آشنا خواهند شد. در واحد مربوط به ستون فقرات(فصول 26 تا 37)، خوانندگان با ساختار و عملکرد استخوان­ها و مفاصل، مکانیک و پاتومکانیک عضلات، و تجزیه و تحلیل نیروهای وارده به هر ناحیه از ستون فقرات درطی فعالیت، آشنا خواهند شد.

جلد سوم کتاب «کینزیولوژی؛ جلد 3: مکانیک و پاتومکانیک اندام تحتانی، پوسچر و راه­ رفتن» از دو بخش اصلی(متشکل از 11 فصل) تشکیل شده است. بخش اول- کینزیولوژی اندام تحتانی- خود از 3 واحد هیپ، زانو و مچ و پا تشکیل شده است که هر واحد در قالب سه فصل به ساختار و عملکرد استخوان ها و اجزای غیرانقباضی مفصل، مکانیک و پاتومکانیک فعالیت عضلانی و تجزیه و تحلیل نیروهای وارده به مفصل درطی فعالیت، پرداخته است. بخش دوم نیز به تجزیه و تحلیل پوسچر و راه رفتن نرمال و در شرایط پاتولوژیک می پردازد.

لازم به ذکر است که جلد اول این کتاب با عنوان «کینزیولوژی؛ جلد 1: مکانیک و پاتومکانیک اندام فوقانی»  قبلا در سال 1395 به چاپ رسیده بود.

                                                        روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی