بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه دفاع ازرساله دکتری خانم ماریا رحمانی برگزار شد.

جلسه دفاع ازرساله دکتری خانم ماریا رحمانی برگزار شد.


جلسه دفاع ازرساله دکتری خانم ماریا رحمانی برگزار شد.

بسمه تعالی جلسه دفاع ازرساله دکتری خانم ماریا رحمانی قبادی با عنوان تعیین اثر برنامه تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی پروتئین وابسته به آگوتی و لپتین، میزان مقاومت انسولینی و رفتار تغذیه در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن،در روز سه شنبه مورخ 9/6/1395 درسالن سمینار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی با حضور اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.این رساله با راهنمایی آقای دکتر فرهاد رحمانی نیاومشاوره آقایان دکتر بهمن میرزایی ودکتر مهدی هدایتی انجام شده بودوتوسط داوران،آقایان دکترحمید محبی،دکترارسلان دمیرچی،دکترحمید آقاعلی نژاد(داور خارجی)مورد ارزیابی قرار گرفت.نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه نیزآقای دکتر حمید اراضی بود. رساله مذکور با هدف تعیین اثر برنامه تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی پروتئین وابسته به آگوتی و لپتین، میزان مقاومت انسولینی و رفتار تغذیه در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن یافته ها نشان داد که هر چند هشت هفته فعالیت هوازی با شدت متوسط منجر به تغییرات معنی‏داری در انرژی دریافتی و میزان کربوهیدرات و چربی مصرفی در گروه تمرین شد ولی این تغییرات به اندازه­ای نبود که تفاوتی با گروه کنترل داشته باشد. از طرفی دیگر تغییرات اشتها نیز با وجود الگوی متفاوت، معنی‏دار نبود.این رساله با درجه عالی مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت وتاکنون دومقاله علمی پژوهشی از آن در پژوهشگاه تربیت بدنی و دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورد پذیرش قرار گرفت. عناوین مقالات:
  • اثر هشت هفته تمرین هوازی برمیزان اشتها،کالری دریافتی ورفتارتغذیه ای درزنان غیرفعال دارای اضافه وزن
  • اثر 8 هفته تمرین هوازی بر پروتئین وابسته به آگوتی، هورمون‏های اشتها و مقاومت به انسولین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
IMG_4026 IMG_4029 IMG_4029

روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی