بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ریناس عبدالله علی از ایالالت کردستان عراق برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ریناس عبدالله علی از ایالالت کردستان عراق برگزار شد.


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ریناس عبدالله علی از ایالالت کردستان عراق برگزار شد.

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ریناس عبدالله علی از ایالالت کردستان عراق با عنوان «مقایسه تاثیر تیپینگ و بریس بر فعالیت علکردی والیبالیست های دارای مچ پا ناپایدار»  در روز چهارشنبه مورخ 17/6/95 درسالن سمینار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی با حضور اساتید ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.این رساله با راهنمایی آقایان: دکتر نادر سمامی و دکتر علی اصغر نورسته انجام شده بودوتوسط داوران، آقای دکتر علی شمسی و خانم دکتر پریسا صداقتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه نیزآقای مرتضی اکبر بود. پایان نامه مذکور با هدف بررسی و مقایسه تاثیر تیپینگ و دونوع بریس بنددار و نئوپرینی بر فعالیت عملکردی والیبالیست های دارا مچ پا ناپایدار می باشد. تحقیق حاضر از نوع مقایسه ای می باشد آزمودنی های این تحقیق 15 نفر از والیبالیست های ایالت کردستان عراق بودند که دارای مچ ناپایدار بودند بااستفاده از یافته های تحقیق و از آنجایی که در آزمون Y عمل تیپینگ تاثیر بر نتیجه آموزن نداشته و در مجموع تفاوتی بین این سه نوع وسایل محافظتی یافت نشد و براساس یافته های تحقیق قبلی که حاکی از صرف هزینه کمتر در استفاده از اعمال بریس می باشد، به نظر می رسد استفاده از بریس نسبت به اعمال تیپینگ بهینه تر باشد. قابل ذکر است که ترجیح یکی از این روش ها به عوامل دیگر مثل راحتی ورزشکار و مواد بیومکانیکی نیز بستگی دارد که از این نظر نیاز به مطالعات بیشتر می باشد. عناوین مقالات:
  • مقایسه تاثیر تیپینگ و بریس بر فعالیت علکردی والیبالیست های دارای مچ پا ناپایدار پذیرش از نشریه طبی توانبخشی
  • پذیرش مقاله در دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
img_4306 img_4308 img_4309 img_4311