بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه شورای دانشکده با حضور دکتر پیمان برگزار شد.

جلسه شورای دانشکده با حضور دکتر پیمان برگزار شد.


جلسه شورای دانشکده با حضور دکتر پیمان برگزار شد.

جلسه شورای دانشکده با حضور دکتر پیمان برگزار شد.

بسمه تعالی جلسه شورای دانشکده دوشنبه مورخ  13/2/1395 با حضور اعضای شورا آقایان: دکتر محبی، دکتر همتی نژاد، دکتر دانشمندی، دکتر نورسته، دکتر اراضی، دکتر شمسی، دکتر سعیدی، دکتر حسینی و خانم دکتر بنار در محل دفتر ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد. شایان ذکر می باشد که دراین جلسه از جناب آقای دکتر پیمان رئیس محترم مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه دعوت بعمل آمد تا اعضای شورا از برنامه های مرکز رشد مطلع گردند.                                                                                                          روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

3

4