بستن
FA EN AR RU FR

حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه در دانشکده

حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه در دانشکده


حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه در دانشکده

به نام خدا جلسه ای با حضور دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه با رئیس، معاونین و مدیران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی روز شنبه مورخ 96/10/23 در دفتر ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد. حاضرین بر محور موضوعات مربوط به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشی نیازمحور، افزایش کیفیت فعالیت های پژوهشی، کمک به توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و ایجاد آزمایشگاه تخصصی در دانشکده و تجهیزات مورد نیاز اساتید دانشکده،  توجه به جذب منابع اعتبارات تحقیقاتی خارج از دانشگاه و کشوری، تدوین راهبردهای پژوهشی با توجه به ماموریت دانشگاه در زمینه ایجاد دانشگاه کارآفرین و  ... به بحث و گفتگو پرداختند . پس از پایان جلسه مدیران دانشکده با همراهی معاون پژوهش و فناوری  و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه اقدام به بازدید از امکانات آزمایشگاهی دانشکده نموده و در جریان برخی از فعالیت‌های پژوهشی دانشکده قرار گرفتند.  

روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی