بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از اولین رساله دکتری گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار گردید.

دفاع از اولین رساله دکتری گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار گردید.


دفاع از اولین رساله دکتری گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار گردید.

به نام خدا جلسه دفاع از رساله اولین دانشجوی دکتری گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه با عنوان "بررسی اثر یکدوره تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر اصلاح الگوی پرش ـ فرود در مردان بسکتبالیست دارای نقص تنه"، روز چهارشنبه مورخ 17/8/1396 در سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد. این رساله با راهنمایی آقای دکتر حسن دانشمندی و آقای دکتر علی اصغر نورسته و توسط داوران آقایان: دکتر محمدحسین علیزاده(داور خارجی)  و دکتر علی شمسی و خانم دکتر پریسا صداقتی (داوران داخلی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه نیز آقای دکتر شهرام شفیعی بودند. رساله مذکور با هدف بررسی اثر یکدوره تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر اصلاح الگوی پرش ـ فرود در مردان بسکتبالیست دارای نقص تنه انجام شده بود. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش معنی دار نمره سیستم امتیازدهی خطای فرود (LESS) (001/0) و مولفه عمودی حداکثر نیروی عکس العمل زمین (001/0)، بهبود معنادار قدرت ایزومتریک فلکشن تنه، اکستنشن تنه، ابداکشن ران، چرخش خارجی ران، اکستنشن ران، اکستنشن زانو (001/0) و همچنین همچنین افزایش معنادار استقامت تنه (001/0) در گروه تمرینی بسکتبالیست های دارای نقص تنه در مقایسه با گروه کنترل شده است. به طور کلی، با جمع­ بندی یافته­ های به دست آمده، مشخص می­گردد که انجام تمرینات ثبات مرکزی در بازیکنان بسکتبال دارای نقص تنه، موجب  بهبود کینتیک و کینماتیک فرود و تعدیل برخی عوامل خطرساز کلیدی آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL) می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر به مربیان توصیه می شود، با استفاده از آزمونهای عملکردی و میدانی، ورزشکاران دارای نقص تنه و مستعد آسیب را شناسایی کرده و تمرینات پژوهش حاضر را در برنامه های پیشگیرانه برای عملکرد بهتر در پرش ـ فرود، مورد استفاده قرار دهند. این رساله با درجه عالی مورد پذیرش هیأت داوران قرار گرفت و سه مقاله علمی پژوهشی از آن در نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی در حال چاپ است.
  • Effect of core Stability training on the endurance and strength of core in basketball players with trunk dysfunction
  • Relationship between Strength and endurance of Core Stability And Jump-landing Biomechanics in basketball players with trunk dysfunction
  • ارتباط بین بیومکانیک پرش-فرود با راستای آناتومیک و قدرت ایزومتریک اندام تحتانی
                                                        روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی