بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکتری آیدا بهرامیان

دفاع از رساله دکتری آیدا بهرامیان


دفاع از رساله دکتری آیدا بهرامیان

به نام خدا                                             دفاع از رساله دکتری                                             گروه فیزیولوژی ورزشی

تاثیر شدت تمرین ورزشی بر بیان ژن های CEBP/Bو CTTED4 در رت های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

                                                                                                   ارائه دهنده

                   آیدا بهرامیان

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر بهمن میرزایی

                                                                                               زمان: ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 97/10/12 مكان: تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی