بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از رساله دکتری آیدا بهرامیان

دفاع از رساله دکتری آیدا بهرامیان


دفاع از رساله دکتری آیدا بهرامیان

به نام خدا                                             دفاع از رساله دکتری                                             گروه فیزیولوژی ورزشی

تاثیر شدت تمرین ورزشی بر بیان ژن های CEBP/Bو CTTED4 در رت های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

                                                                                                   ارائه دهنده

                   آیدا بهرامیان

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر بهمن میرزایی

                                                                                               زمان: ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 97/10/12 مكان: تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی