بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکتری بابک عبادی

دفاع از رساله دکتری بابک عبادی


دفاع از رساله دکتری بابک عبادی

به نام خدا                                             دفاع از رساله دکتری                                             گروه فیزیولوژی ورزشی

                                             تاثیر شدت تمرین تناوبی بر داینامیک میتوکندری و سیستم میتوفاژی عضله قلبی رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

                                                                                                   ارائه دهنده

                      بابک عبادی شیرمرد

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر ارسلان دمیرچی

                                                                                               زمان: ساعت 10 صبح  شنبه مورخ 97/5/27 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی