بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکتری سیاوش رحمتی

دفاع از رساله دکتری سیاوش رحمتی


دفاع از رساله دکتری سیاوش رحمتی

به نام خدا دفاع از رساله دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی   اآثار تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف سوستانون بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی، میزان بیان ژن NF-KB, COX-2 بافت کبدی موش های نر جوان و بدون سابقه تمرینی   ارائه دهنده سیاوش رحمتی استاد راهنما دکتر حمید اراضی   زمان: ساعت 8 صبح  یکشنبه مورخ 96/7/23 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی