بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه آقای بهمن رفیع زاده

دفاع از پایان نامه آقای بهمن رفیع زاده


دفاع از پایان نامه آقای بهمن رفیع زاده

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش فیزیولوژی ورزشی

مقایسه برخی شاخص های تندرستی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه غرب گیلان

                               ارائه دهنده

                              بهمن رفیع زاده

                              استاد راهنما

                               دکتر بهمن میرزایی

زمان: ساعت 9 صبح  یک شنبه مورخ 95/4/13 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی