بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه مدیریت ورزشی

ارائه مدل برای مشارکت ورزشی با تاکید بر مصرف ورزشی

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                          آرمان عاشوری

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر شهرام شفیعی

                    زمان: ساعت 11 صبح دوشنبه مورخ 97/6/26 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی