بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه مدیریت ورزشی

ارائه مدل برای مشارکت ورزشی با تاکید بر مصرف ورزشی

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                          آرمان عاشوری

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر شهرام شفیعی

                    زمان: ساعت 11 صبح دوشنبه مورخ 97/6/26 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی