بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابوالفضل تقوی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابوالفضل تقوی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابوالفضل تقوی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشي

رابطه سکوت سازمانی با تعهد سازمانی در بین دبیران تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهر رشت

ارائه دهنده

ابوالفضل تقوی

استاد راهنما

دکتر مهرعلی همتی نژاد

                         زمان          ساعت  00/12 ظهر  روز چهارشنبه   مورخ   25/06/94

                         مکان       سالن سمیناردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی