بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه فیزیولوژی ورزشی

 نیمرخ آنتروپومتریک، فیزیولوژیک و روانی مردان کاراته نخبه استان گیلان

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                             بهنام غائب لو

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر بهمن میرزایی

                    زمان: ساعت 11/30 صبح شنبه مورخ26/12/96 مکان: کلاس شماره 2 دانشکده