بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه فیزیولوژی ورزشی

 نیمرخ آنتروپومتریک، فیزیولوژیک و روانی مردان کاراته نخبه استان گیلان

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                             بهنام غائب لو

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر بهمن میرزایی

                    زمان: ساعت 11/30 صبح شنبه مورخ26/12/96 مکان: کلاس شماره 2 دانشکده