بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد هراتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد هراتی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد هراتی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزشی

                                 تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در خشکی و آب بر نمره آزمون تعادلی اندام فوقانی و عملکرد اختصاصی شناگران نوجوان غیررقابتی

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                               جواد هراتی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر حسن دانشمندی

                    زمان: ساعت 10/30 صبح روز  چهارشنبه مورخ 96/6/29 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی