بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد هراتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد هراتی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد هراتی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزشی

                                 تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در خشکی و آب بر نمره آزمون تعادلی اندام فوقانی و عملکرد اختصاصی شناگران نوجوان غیررقابتی

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                               جواد هراتی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر حسن دانشمندی

                    زمان: ساعت 10/30 صبح روز  چهارشنبه مورخ 96/6/29 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی