بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا اسدالله پور

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا اسدالله پور


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا اسدالله پور

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشي

              

                 مقایسه قدرت ایزومتریک اندام تحتانی و تعادل در زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار

ارائه دهنده

سارا اسدالله پور

استاد راهنما

دکتر حسن دانشمندی

                               

                           زمان          ساعت 8 صبح روز سه شنبه   مورخ   19/12/93

                                            مکان       سالن سمیناردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی