بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا رضازاده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا رضازاده


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا رضازاده

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه فیزیولوژی ورزشی مقایسه تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر تغییرات بزاقی آنتی اکسیدانی (پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز) و مالون دی آلدئید در مردان غیرورزشکار سیگاری و غیرسیگاری

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                رضا رضازاده

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر فرهاد رحمانی نیا

زمان: ساعت 12ظهر شنبه مورخ 95/6/27 مكان:  کلاس شماره 1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی