بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا رضازاده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا رضازاده


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا رضازاده

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه فیزیولوژی ورزشی مقایسه تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر تغییرات بزاقی آنتی اکسیدانی (پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز) و مالون دی آلدئید در مردان غیرورزشکار سیگاری و غیرسیگاری

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                رضا رضازاده

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر فرهاد رحمانی نیا

زمان: ساعت 12ظهر شنبه مورخ 95/6/27 مكان:  کلاس شماره 1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی