بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ارتباط سن با کنترل پاسچر و برخی پارامترهای کینماتیکی راه رفتن در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                            زهرا حبیبی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر علی شمسی

                    زمان: ساعت 12/00 ظهر سه شنبه مورخ 96/12/22 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی