بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ارتباط سن با کنترل پاسچر و برخی پارامترهای کینماتیکی راه رفتن در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                            زهرا حبیبی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر علی شمسی

                    زمان: ساعت 12/00 ظهر سه شنبه مورخ 96/12/22 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی