بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سانیا هوشنگی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سانیا هوشنگی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سانیا هوشنگی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه مدیریت ورزشی  بررسی و شناسایی راههای توسعه بسکتبال ایران

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                               سانیا هوشنگی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر نوشین بنار

زمان: ساعت 11 صبح چهارشنبه مورخ 95/6/31 مكان:  سالن شماره 5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی