بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سانیا هوشنگی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سانیا هوشنگی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سانیا هوشنگی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه مدیریت ورزشی  بررسی و شناسایی راههای توسعه بسکتبال ایران

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                               سانیا هوشنگی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر نوشین بنار

زمان: ساعت 11 صبح چهارشنبه مورخ 95/6/31 مكان:  سالن شماره 5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی