بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سعیده قرمزی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سعیده قرمزی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سعیده قرمزی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه مدیریت  ورزشی

 

                                     رابطه بین کیفیت خدمات ادراک شده، احساسات و نیات رفتاری ورزشکاران از مشارکت ورزشی در شهر رشت

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                  سعیده قرمزی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر حمیدرضا گوهررستمی

                    زمان: ساعت 12/00 ظهر شنبه مورخ 96/11/28 مكان: سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی