بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمانه دهپناه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمانه دهپناه


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمانه دهپناه

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه مدیریت ورزشی

اثر طراحی مدل وفاداری دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجیان علوم ورزشی دانشگاه گیلان

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                             سمانه دهپناه

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر نوشین بنار

                    زمان: ساعت 12/30 ظهر چهارشنبه مورخ 96/12/23 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی