بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیدرضا طبسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیدرضا طبسی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیدرضا طبسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزشی

                                 مقایسه تعادل پویا و حس عمقی کشتی گیران آزاد و فرنگی کار نخبه مرد

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                 سیدرضا طبسی

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر علی اصغر نورسته- دکتر نادر سمامی

                    زمان: ساعت 9/00 صبح روز  چهارشنبه مورخ 96/6/29 مكان:  سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی