بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته شوکتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته شوکتی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته شوکتی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 اثر تمرینات تحریک دهلیزی بر مهارت های حرکتی کودکان سندرم داون

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                            فرشته شوکتی

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر علی اصغر نورسته- دکتر حسن دانشمندی

                    زمان: ساعت 10/30 صبح شنبه مورخ 97/4/2 مكان: سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی