بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه آمدی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه آمدی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه آمدی

به نام خدا                                             دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه مدیریت ورزشی

                                           

 طراحی مدل دانش مشتری و ارزش ویژه برند باشگاه های صاحب نام شهر رشت بر ارزش طول عمر مشتری

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                           محبوبه آمدی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر نوشین بنار

                                                                                               زمان: ساعت 11/30 صبح روز شنبه مورخ 95/12/21 مكان:  کلاس شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی