بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه آمدی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه آمدی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه آمدی

به نام خدا                                             دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه مدیریت ورزشی

                                           

 طراحی مدل دانش مشتری و ارزش ویژه برند باشگاه های صاحب نام شهر رشت بر ارزش طول عمر مشتری

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                           محبوبه آمدی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر نوشین بنار

                                                                                               زمان: ساعت 11/30 صبح روز شنبه مورخ 95/12/21 مكان:  کلاس شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی