بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عیش آبادی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عیش آبادی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عیش آبادی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تاثیر اسپری ورزشی بر حس عمقی مفصل مچ پا و تعادل

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                محمد عیش آبادی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر علی اصغر نورسته

                                                                                               دکتر حسن دانشمندی

  زمان: ساعت 8/30صبح یک شنبه مورخ 95/6/21 مكان:  کلاس شماره 5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی