بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عیش آبادی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عیش آبادی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد عیش آبادی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                             گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تاثیر اسپری ورزشی بر حس عمقی مفصل مچ پا و تعادل

                                                                                                   ارائه دهنده

                                                                                                محمد عیش آبادی

                                                                                                 استاد راهنما

                                                                                               دکتر علی اصغر نورسته

                                                                                               دکتر حسن دانشمندی

  زمان: ساعت 8/30صبح یک شنبه مورخ 95/6/21 مكان:  کلاس شماره 5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی