بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 مقایسه 2 برنامه هشت هفته ای تمرینات اصلاحی با و بدون ارتز بر انگشت شست کج دختران جوان

                                                                                                                                                                                           نام دانشجو                                                                                          هانیه کوه بومی

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر حسن دانشمندی-دکتر نادر سمامی

                    زمان: ساعت 11/30 صبح دوشنبه مورخ 97/7/9 مكان: سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی