بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی

به نام خدا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

       گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 مقایسه 2 برنامه هشت هفته ای تمرینات اصلاحی با و بدون ارتز بر انگشت شست کج دختران جوان

                                                                                                                                                                                           نام دانشجو                                                                                          هانیه کوه بومی

                                                                                                 اساتید راهنما

                                                                                               دکتر حسن دانشمندی-دکتر نادر سمامی

                    زمان: ساعت 11/30 صبح دوشنبه مورخ 97/7/9 مكان: سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی