بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان کارشناسی ارشد حمزه نوچمنی

دفاع از پایان کارشناسی ارشد حمزه نوچمنی


دفاع از پایان کارشناسی ارشد حمزه نوچمنی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اثر ماساژ بر حس عمقی مفصل زانو پس از یک فعالیت وامانده ساز

                                            ارائه دهنده

                                                                                                    حمزه نوچمنی

                                                                                                    استاد راهنما

                                                                            دکتر  نادر سمامی و دکتر علی اصغر نورسته

زمان: ساعت 11/30صبح سه شنبه مورخ 95/6/16 مكان:  کلاس شماره 1