بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان کارشناسی ارشد حمزه نوچمنی

دفاع از پایان کارشناسی ارشد حمزه نوچمنی


دفاع از پایان کارشناسی ارشد حمزه نوچمنی

به نام خدا                                   دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد                                   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی اثر ماساژ بر حس عمقی مفصل زانو پس از یک فعالیت وامانده ساز

                                            ارائه دهنده

                                                                                                    حمزه نوچمنی

                                                                                                    استاد راهنما

                                                                            دکتر  نادر سمامی و دکتر علی اصغر نورسته

زمان: ساعت 11/30صبح سه شنبه مورخ 95/6/16 مكان:  کلاس شماره 1