بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین وبینار شش ماهه دوم سال 1399 برگزار شد.

دومین وبینار شش ماهه دوم سال 1399 برگزار شد.


دومین وبینار شش ماهه دوم سال 1399 برگزار شد.

به نام خدا

دومین وبینار از وبینارهای شش ماهه دوم سال 99 با عنوان: «دیپلماسی ورزشی و نقش آن در دیپلماسی عمومی ایران»، دوشنبه 12 آبان ماه توسط دکتر مهرعلی همتی نژاد، استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

دراین وبینار روش های آماری ناپارامتری در علوم ورزشی ابتدا ضمن توصیف بخش های مختلف آمار (توصیفی و استنباطی) و تفکیک آمار استنباطی به دو بخش غیرپارامتری و پارامتری اشاره شد که روش های آماری مثل مطالعات به سه بخش یک گروهی، دو گروهی و چندگروهی تقسیم می شوند و دراین وبینار تعدادی از روش های پرکاربرد غیرپارامتری مثل مجذور کای یک، دو و چندگروهی، کروسکال والیس، یومن ویتنی، کالموگراف اسمرینف، فریدمن و ضریب همبستگی و ضریب رتبه ای سهمی کندال با مثال های ورزشی و در فضای نرم افزار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به سوالات پاسخ داده شد.

                                                                   روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


 

آدرس کوتاه :