بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بااستفاده از سهیمه استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بااستفاده از سهیمه استعداد درخشان


فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بااستفاده از سهیمه استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان به همراه ضوابط و ظرفیت پذیرش در هر رشته هم اکنون از طریق وب سایت این دانشگاه قابل دسترسی است.

جزییات فراخوان سایت