بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بااستفاده از سهیمه استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بااستفاده از سهیمه استعداد درخشان


فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بااستفاده از سهیمه استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان به همراه ضوابط و ظرفیت پذیرش در هر رشته هم اکنون از طریق وب سایت این دانشگاه قابل دسترسی است.

جزییات فراخوان سایت