بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقاله علمی – پژوهشی عضو هیات علمی دانشکده در ردیف مقالات پربازدید قرار گرفت.

مقاله علمی – پژوهشی عضو هیات علمی دانشکده در ردیف مقالات پربازدید قرار گرفت.


مقاله علمی – پژوهشی عضو هیات علمی دانشکده در ردیف مقالات پربازدید قرار گرفت.

مقاله علمی – پژوهشی عضو هیات علمی دانشکده در ردیف مقالات پربازدید قرار گرفت.
به نام خدا مقالۀ علمی- پژوهشی احمداسدی نیا، دکتر رحیم رمضانی نژاد، ابوالفضل اسدی نیا      تحت عنوان :

انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

   در مجلۀ علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در ورزش   در ردیف «مقالات پربازدید» قرار گرفت.        علاقه‏ مندان می‏توانند به سایت مجله مراجعه نمایند.