بستن
FA EN AR RU FR CHI

پنجمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دانشکده برگزار شد.

پنجمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دانشکده برگزار شد.


پنجمین سخنرانی از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دانشکده برگزار شد.

به نام خدا پنجمین جلسه از سلسله سخنرانی های سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ساعت 12/00 روزدوشنبه 97/10/3 با حضور اساتید محترم و جمع کثیری از دانشجویان  با عنوان: «شاخص های آنتروپومتری موثر در کنترل پاسچر» توسط دکتر پریسا صداقتی، عضو محترم هیات علمی گروه آسیب شناسی ورزشی و  حرکات اصلاحی در تالار استاد معین دانشکده برگزار گردید. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی