بستن
FA EN AR RU FR CHI

چاپ اول کتاب ریکاوری مطلوب پس از تمرینات ورزشی منتشر شد

چاپ اول کتاب ریکاوری مطلوب پس از تمرینات ورزشی منتشر شد


چاپ اول کتاب ریکاوری مطلوب پس از تمرینات ورزشی منتشر شد

به نام خدا

چاپ اول کتاب  «ریکاوری مطلوب پس از تمرینات ورزشی» ترجمه  دکتر جواد مهربانی  استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران در ۲08 صفحه  از سوی نشرشعاع دانش در سال 1397به چاپ رسیده است. کتاب حاضر یک نگرش جدید در حوزه علم تمرین است و مبنایی است که در آن علاوه بر معرفی ورزش های تمرینی مطلوب، دو موضوع اساسی درعلم تمرین و آماده سازی ورزشکاران یعنی بیش تمرینی و ریکاوری را به چالش کشیده و به معرفی روش هایی برای به تاخیر انداختن یا مقابله با آن می پردازد. دراین کتاب به مفاهیم گوناگون و کاربردی از جمله توسعه عملکرد بدون ابتلای به بیش تمرینی، ریکاوری پس از تمرین، خواب و استراحت ورزشکار، تغییرات ضربان قلب دراثر تمرین و ریکاوری مطلوب که منجر به بهترین عملکرد و کمترین بیش تمرینی ضربان قلب دراثر تمرین و ریکاوری مطلوب که منجر به بهترین عملکرد و کمترین بیش تمرینی شود، زمان بندی مطلوب تمرینات و معرفی بار کار و شدت تمرین و همچنین روش های نوین ارزیابی شدت پرداخته می شود. هریک از بخش ها دریچه ای نوین در راستای تغییر عملکرد که همانا یک تغییر در ورزش است، تلقی می شود. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی