بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی امداد های اولیه و ضروری در ورزش برگزار شد.

کارگاه آموزشی امداد های اولیه و ضروری در ورزش برگزار شد.


کارگاه آموزشی امداد های اولیه و ضروری در ورزش برگزار شد.

به نام خدا کارگاه آموزشی تحت عنوان « امدادهای اولیه و ضروری در حوادث ورزشی »، ساعت ۱4-11:30 روز دوشنبه مورخ 31  اردیبهشت ۱۳۹7 با تدریس جناب آقای دکتر نادر سمامی استادیار محترم گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید. این کارگاه با هدف آشنایی  دانشجویان رشته های علوم ورزشی با اقدامات فوری در مواجهه با افراد ورزشکار آسیب دیده   دانشجویان برگزار شد. این کارگاه با حضور بسیاری از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره، ارائه گردید. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی