بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب رتبه اول امتیاز پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کسب رتبه اول امتیاز پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


کسب رتبه اول امتیاز پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کسب رتبه اول امتیاز پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کسب رتبه اول امتیاز پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به نسبت اعضای هیات علمی در سال های 1393 و 1394 در بین دانشکده های دانشگاه گیلان را به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده تبریک عرض می نماییم.                                                               دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی