بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش هفدهمین همایش دانشجویی آذر 1392

گزارش هفدهمین همایش دانشجویی آذر 1392


گزارش هفدهمین همایش دانشجویی آذر 1392

گزارش هفدهمین همایش دانشجویی آذر 1392

طبق برنامه ریزی همه ساله معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده براساس دستورالعمل ارسالی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به تبلیغ در محیط دانشکده نمود و با استقبال خوب دانشجویان مواجه گردید، به نحوی که تعداد 53 عنوان مقاله به ایمیل همایش ارسال گردید. از مزایای برگزاری همایش امسال این است که همچون سال گذشته کلیه مراحل اجرای همایش توسط دانشجویان منتخب با نظارت مدیران گروه های آموزشی دانشکده برگزار گردید. بدین ترتیب که کمیته ای اجرایی در دفتر پژوهشی دانشکده مرکب از 3 تن از دانشجویان دکتری و یک دانشجوی کارشناسی تشکیل و مراحل دریافت مقاله، داوری مقاله و اجرای مراسم را برعهده داشتند. در نهایت از میان مقالات دریافتی تعداد 11 مقاله به عنوان سخنرانی و 32 مقاله به عنوان پوستر برگزیده شدند و در روز سه شنبه 19/9/92 از ساعت 9 صبح لغایت 13 عصر در تالار استاد معین دانشکده با حضور جمع کثیری از اساتید، کارکنان و دانشجویان مراسم برگزار گردید و یازده سخنران به ارائه مطالب و پاسخگویی به پرسش های شنوندگان پرداختند و در راهروی ورودی تالار نیز پوسترهای تهیه شده به نمایش درآمدند. در پایان مراسم نیز سخنرانی و پوسترهای ارائه شده مورد داوری قرار گرفت و افراد برتر با توجه به CV  ارائه شده معرفی گردیدند.

متعاقباً افراد پژوهشگر برتر دانشکده اعلام می گردد.

                                                                        معاونت پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی