بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

حمیدرضا گوهر رستمی

change-logo

حمیدرضا گوهر رستمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

زمینه تحقیقاتی

 

مدیریت عملکرد در ورزش

 

مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی

 

ورزش قهرمانی

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 1710715 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ژیمناستیک1 17101345 2 2 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
ژیمناستیک1 17101345 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
مدیریت امنیت و ایمنی در ورزش 17105056 2 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول و مبانی مدیریت 17105049 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106155 20 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 171040004 0 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول و مبانی مدیریت 171040001 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
اصول و مبانی مدیریت 17107013 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 17101362 2 4 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 17101362 2 3 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 17101362 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی 17101362 2 2 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17107029 6 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ژیمناستیک2 17101344 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
ژیمناستیک2 17101344 2 2 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
اصول و مبانی مدیریت 17105049 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رساله 17106147 0 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4