بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

نوشین بنار

نوشین بنار

نوشین بنار    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: نوشین بنار

تاریخ تولد:1353

صادره:تهران

تحصیلات: دکتری مدیریت ورزشی 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 17106155 20 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
زبان تخصصی 17105050 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 17107014 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارورزی ورزش های پایه 17101346 2 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی ورزش های پایه 17101346 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
مدیریت بازاریابی جهانی 17107018 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 2 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17107029 6 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مطالعه هدایت شده 1710739 2 4 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/13 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مطالعه هدایت شده 1710739 2 6 شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/13 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزش 17105055 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مدیریت بازاریابی در ورزش 171040008 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مدیریت بازاریابی در صنعت ورزش 1710703 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
نظریه های سازمان و مدیریت 17107027 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی 17107016 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
دوومیدانی2 17101343 2 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1140
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 5 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1140
سمینار در بازاریابی ورزشی 17107019 2 5 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
دوومیدانی1 17101011 2 2 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3