بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

پریسا صداقتی

پریسا صداقتی

پریسا صداقتی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: پریسا صداقتی
دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تهران

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)