بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

علی شمسی ماجلان

change-logo

علی شمسی ماجلان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 17105016 2 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه ارزیابی جسمی و حرکاتی معلولین 17105019 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی ورزشی 17101337 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی ورزشی 17101337 2 2 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی ورزشی 17101337 2 4 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی ورزشی 17101337 2 3 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17107010 18 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106098 18 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
حرکت شناسی کاربردی پیشرفته 1710803 2 2 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حرکت شناسی کاربردی پیشرفته 1710803 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 17105021 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی 1710801 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی 1710801 2 2 شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حرکات اصلاحی 17101340 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حرکات اصلاحی 17101340 2 3 شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حرکات اصلاحی 17101340 2 2 شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار زیستی در علوم ورزشی 17105010 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پایان نامه 1710500 6 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
حرکت شناسی پیشرفته 17105018 2 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3